سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقاله بررسی عوامل موثر بر روی کارایی کلکتورهای خورشیدی مشبک تحت

یکشنبه 95/8/16 6:4 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل موثر بر روی کارایی کلکتورهای خورشیدی مشبک تحت مکش ناپیوسته تحت word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل موثر بر روی کارایی کلکتورهای خورشیدی مشبک تحت مکش ناپیوسته تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عوامل موثر بر روی کارایی کلکتورهای خورشیدی مشبک تحت مکش ناپیوسته تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل موثر بر روی کارایی کلکتورهای خورشیدی مشبک تحت مکش ناپیوسته تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید
تعداد صفحات: 17
چکیده:
نیاز مبرم انسان امروزی به استفاده از سوخت‌های مختلف و مشکل آلودگی محیط زیست که ناشی از استفاده نادرست و بی‌ رویه از این منابع سوختی است نسل امروز را به چاره‌اندیشی برای حل این مشکل قبل از پایان یافتن ذخایر انرژی وا‌داشته است. در این راستا انرژی خورشیدی در جهت تـامین قسمتی از انرژی مورد نیاز آینده جوامع بشری در اولویت قرار دارد. یکی از جدید ترین کاربردهای این انرژی استفاده از آن در تهویه مطبوع ساختمان های بزرگ از طریق پیش گرم کردن هوا به وسیله کلکتورهای مشبک بدون شیشه است. کلکتورهای مشبک بدون شیشه (که به عنوان کلکتورهای سوراخ دار شناخته می‌شوند) پیشرفت جدیدی در زمینه تکنولوژی کلکتورهای خورشیدی هستند و در اوایل قرن 19 میلادی برای استفاده در تهیه مطبوع ساختمان ها معرفی شدند. کلکتورهای مشبک جایگزین مناسبی برای کلکتورهای مسطح با لعاب شیشه هستند. در این تحقیق جزئیات مدل عددی کلکتورهای مشبک بدون شیشه ارائه شده است که کارایی حرارتی آنها را در یک محدوده‌ی وسیعی از شرایط کارکرد پیش‌بینی می‌کند. با آنالیز نتایج مربوط به مدل می‌توان پارامترهای کلیدی را روی کارکرد کلکتورها پیش‌بینی کرد. همچنین تغییر پارامترهایی مثل تخلخل، سرعت مکش، زاویه باد و ; و اثر آنها روی ضریب کارایی انتقال حرارت بررسی شده است. با استفاده از نتایج مربوط به مدل می‌توان گرافهایی را رسم کرد که می‌توانند ابزار مهمی برای طراحان این نوع کلکتورها در جهت بهینه سازی طراحی و کارکرد گرمایی این کلکتورها باشند.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تغییرات شاخصهای تنسنجی و لیپیدهای سرم بر حسب نمایهی تودهی

یکشنبه 95/8/16 6:3 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تغییرات شاخصهای تنسنجی و لیپیدهای سرم بر حسب نمایهی تودهی بدن در یک جامعهی شهری از بزرگسالان ایرانی طی 6/3سال پیگیری تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغییرات شاخصهای تنسنجی و لیپیدهای سرم بر حسب نمایهی تودهی بدن در یک جامعهی شهری از بزرگسالان ایرانی طی 6/3سال پیگیری تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تغییرات شاخصهای تنسنجی و لیپیدهای سرم بر حسب نمایهی تودهی بدن در یک جامعهی شهری از بزرگسالان ایرانی طی 6/3سال پیگیری تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تغییرات شاخصهای تنسنجی و لیپیدهای سرم بر حسب نمایهی تودهی بدن در یک جامعهی شهری از بزرگسالان ایرانی طی 6/3سال پیگیری تحت word :

مقدمه

بر اساس شواهد موجود بهرغم کاهش در مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی ـ عروقی i(CVD ) در کشورهای

توسعه یافته، میزان مرگ و میر در ایران 04-02% رشد یافته است.2،1 پذیرش و گرایش به الگوی غذایی غربی، بیتحرکی و به دنبال آن افزایش شیوع چاقی ممکن است در روند فزایندهی مرگ و میر ناشی از CVD دخیل باشد.4،3 در سال

i Cardio Vascular Disease

7991 شورای صاحبنظران چاقی سازمان جهانی بهداشت نسبت به اپیدمی رو به رشد چاقی و اضافه وزن در سراسر جهان هشدار داد.5 این مسأله در بسیاری از مطالعهها مورد تأیید قرار گرفته است.8-6 با این وجود در برخی از

کشورهای غربی روند تغییرات کلسترولتام

کلسترول iii (LDL-C) LDLو کلسترول iv (HDL-C) HDL

ii Total Cholesterol iii Low density lipoprotein cholesterol iv High density lipoprotein cholesterol

HDL-C

TC/HDL-C
2 مجلهی غدد درونریز و متابولیسم ایران دورهی دهم, شمارهی 1، اردیبهشت 7831

کاهنده بوده است41-9 شواهد متعدد حاکی از آن است که
نسبت قدرتمندترین شاخص پیشگوییکنندهی

بروز بیماریهای قلبی ـ عروقی i(CVD ) است.71-51 مطالعهی کبک نشان داد که نسبت کلسترول تام به HDL-C شاخص

ساده و مفیدی برای تعیین خطر بیماریهای ایسکمی قلب در

مردان است. نسبت کلسترول تام به مبین

مجموعهای از اختلالهای است که به دنبال چاقی مرکزی ظاهر میگردد.61 و لذا این نسبت در پیشبینی شانس خطر مفید است.

گزارش شده است که چاقی در ایرانیان بزرگسال رو به گسترش است91 81، لذا با توجه کمبود اطلاعات در خصوص تغییرات تأثیر نمایهی تودهی بدن ii(BMI) بر تغییرات کوتاه

مدت لیپیدهای خون در ایرانیان این مطالعه به بررسی چگونگی تغییرات لیپیدهای سرمی و شاخصهای تنسنجی در فاصله سالهای 08-77 تا 48-18 پرداخته است.

مواد و روشها

مطالعهی قند و لیپید تهران iii(TLGS) یک مطالعهی طولی

است که به منظور تعیین عوامل خطرساز بیماریهای غیرواگیر iv (NCDs) در میان جمعیت شهر تهران و نیز

اقدامهای لازم جامعه محور برای اصلاح شیوهی زندگی با هدف پیشگیری از روند رو به رشد عوامل خطرساز NCDs
در حال انجام است. شرح تفصیلی روششناختی طراحی و شیوهی اجرای در این مطالعه در مقالههای قبلی منتشر شده است.02 به طور خلاصه، 50051 نفر از ساکنان شهر تهران با توزیع سنی و جنسی مشابه کل جمعیت تهران و ایران به روش تصادفی خوشهای چند مرحلهای نمونهگیری شدند و در مطالعهی مقطعی پایه (فاز اول (TLGS شرکت کردند. از

بین 86301 شرکتکنندهی بالاتر و مساوی 02 سال، 6426 نفر (2/06%) تا بهمن 4831 طی 6/3 سال پیگیری شدند. دلایل عمدهی ریزش از مطالعه، مهاجرت (03%) و مسایل شخصی گزارش شد. در ابتدا وضعیت دیابت افراد بر اساس گزارش خود بیمار و یا مصرف داروهای پایینآورندهی قند خون یا تزریق انسولین ارزیابی شد و مبتلایان به دیابت از مطالعه

i Cardiovascular disease ii Body Mass Index iii Terhan Lipid and Glucose Study iv Non Communicable

حذف شدند. در انتها، 8165 نفر از بزرگسالان غیردیابتی (7232 مرد و 1923 زن) با سن 02 سال و بالاتر در این مطالعه وارد شدند.
از تمام افراد مصاحبهی خصوصی و چهره به چهره انجام شد. اطلاعات اولیه در رابطه با سن، سابقهی مصرف سیگار، سابقهی فامیلی بروز دیابت و سابقهی مصرف داروهای پایین آورندهی لیپید جمعآوری شد. وزن افراد با حداقل پوشش و بدون کفش با ترازوی الکترونیکی و دیجیتالی Kg) 051-1/0 (Seca707, Range و با دقت 001
گرم اندازهگیری و ثبت گزارش شد. همچنین قد آنها با متر نواری در وضعیت ایستاده کنار دیوار و بدون کفش در حالی که کتف آنها در شرایط عادی قرار داشت با دقت 1/0 سانتیمتر اندازهگیری شد. نمایهی تودهی بدن (BMI) از
تقسیم وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (مترمربع) محاسبه شد. دور کمرv در موازات ناف در حالتی که فرد در انتهای بازدم طبیعی خود قرار داشت، اندازه گرفته شد. برای اندازهگیری دور باس نvi ، برجستهترین قسمت آن در نظر گرفته و اندازهگیری شد. اندازهگیری دور کمر و دور باسن با یک متر نواری غیرقابل ارتجاع بدون تحمیل هرگونه فشاری به بدن فرد با دقت 1/0 سانتیمتر انجام شد. از تقسیم دور کمر به دور باسن نسبت viiWHR محاسبه شد. از همهی شرکت

کنندگان پس از 41-21 ساعت ناشتایی نمونهی خون بین ساعتهای 9-7 صبح گرفته شد. نمونهها در فاصلهی 54-03 دقیقه از زمان خونگیری سانتریفوژ شد. نمونهی خون سیاهرگی پس از 41-21 ساعت ناشتا بودن، برای اندازهگیری سطح گلوکز خون و لیپیدهای سرم جمعآوری شد. قند خون در همان روز نمونهگیری به روش کلریمتری با استفاده از کیت گلوکز اکسیداز (پارس آزمون، تهران، ایران) اندازهگیری شد. سطح کلسترول تام و تریگلیسرید با استفاده از کیتهای تجاری شرکت پارس آزمون با دستگاه اتوآنالیزر سلکترا 2 اندازهگیری شد. سطح HDL-C سرم پس از رسوب دادن لیپوپروتئینهای حاوی آپو- با محلول اسید

فسفوتنگستات اندازهگیری شد. کالیبره کردن دستگاه اتوآنالیزرسلکترا 2 در همهی روزهای کار آزمایشگاه و با استفاده از استاندارد لیپید ( (C.f.as, Bohringer Manheim,
Germany; Catno 75a350 انجام شد. LDL-C با استفاده از

v Waist Circumference (WC) vi Hip Circumference (HC) vii Waist-to-Hip ratio (WHR)

C/HDL-C

دکتر فرزاد حدائق و همکاران

فرمول فریدوالد با شرط mg/dL 004 TG < محاسبه شد.12

کارآیی آزمایشها به ازای هر 02 مورد با استفاده از سرم کنترل لیپید محدودهی طبیعیi و محدودهی پاتولوژیکii پایش شد. همهی نمونهها در شرایطی آنالیز شدند که کنترل کیفیت درونی معیارهای قابل قبول بودن را احراز کرده بودند. در فاز 1 ضریب تغییرات برون و درونآزمون Inter and intra-) (assay coefficients of variation به ترتیب 2 و 5/0درصد

برای کلسترول و 6/1 و 6/0 درصد برای تریگلیسیرید محاسبه شد. مقادیر مشابه در فاز 2 به ترتیب برای کلسترول 6/2 و 1/1، برای تریگلیسرید 9/3 و 7/2 بود.
براساس دادههای حاصل از مطالعهی پایه، گروههای 52BMI <، 9/92-52 و 03> به ترتیب به لاغر، دارای اضافه

وزن و چاق نسبت داده شد.22 کسانیکه در زمان مطالعه سیگار میکشیدند سیگاری، آنها که هرگز سیگار نکشیده بودند غیرسیگاری و آنها که در گذشته سیگاری بوده و آنرا ترک کرده بودند، سیگاریهای قبلی محسوب شدند. شرکت کنندگان همچنین برحسب میزان فعالیت فیزیکی به دو گروه تقسیم شدند: افراد با فعالیت فیزیکی اوقات فراغتiii کمتر از KCal/wk 0001 و افراد با فعالیت فیزیکی اوقات فراغت KCal/wk 0001 .32 فعالیت فیزیکی اوقات فراغت KCal/wk
0001 معادل توصیههای دلیج برای فعالیت فیزیکی است.42 با توجه به نابرابر بودن احتمال انتخاب ناشی از طراحی

پیچیدهی مطالعه، وزنهای نمونهگیری محاسبه شد. به منظور معتبر ساختن دادهها به عنوان معرف جامعهی شهری تهران آنالیز آماری با کمک نرمافزار SPSS نسخهی 51 انجام
شد. برای به حساب آوردن طراحی مطالعه در آنالیزهای آماری و نیز اعمال وزنها از مدل خطی عمومیiv برای تخمین میانگینهای حاشیهای ویژهی هر جنس برای TC، HDL-C و LDL-C و نیز نسبت های TC / HDL-C و LDL-

و همچنین شاخصهای تنسنجی در گروههای

مختلف BMI در هر فاز استفاده شد. میانگین هندسی برای

سطح تریگلیسرید سرم ارایه شد زیرا که توزیع آن دارای چولگی بود. میانگینها در دو فاز به طور مستقیم با هم مقایسه نشدند بلکه میانگین تغییرات محاسبه و برای آن فاصلهی اطمینان در هر گروه BMI به تفکیک جنس ارایه شد.

تغییرات سنجشهای تنسنجی و نمایهی تودهی بدن 3

از آنجا که مقادیر مربوط به تغییرات TG توزیع نرمال

داشت دیگر تبدیل لگاریتمی انجام نشد بنابراین تفاوت میانگینهای TGs ضرورتاً مساوی اختلاف در مقادیر

میانگینهای هندسی تریگلیسرید در دو فاز 1 و2 مطالعه نیست. برای آزمودن سطح معنیداری تفاوت تغییرات 6/3 ساله در گروههای BMI آنالیز کوواریانس انجام شد.
مقایسهها برای سن و سیگار کشیدن طبق دادههای فاز 1 و فعالیت فیزیکی و استفاده از دارو طبق دادههای فاز 2 و تغییرات BMI بین دو فاز تعدیل شدند. از آنالیز واریانس
برای مقایسهی میانگین زمان پیگیری بین دو فاز در گروههای مختلف BMI استفاده شد. 50/0P< معنیدار در
نظر گرفته شد.

یافتهها

میانگین سن ±)خطای استاندارد)v مردان و زنان به ترتیب (3/0)54 و (3/0)24 (20/0(P= بود و میانگین مدت پیگیری 6/3 سال بود که بین گروههای مختلف BMI در مردان (3/0(P= و زنان (4/0(P= تفاوت معنیداری را نشان نداد. جداول 1 تا 4 میانگینهای حاشیهای و تغییرات (CI) در لیپید سرم و شاخصهای تنسنجی را برحسب گروههای BMI به

تفکیک جنس نشان میدهند که با متغیرهای سن، فعالیت فیزیکی، استفاده از داروهای پایینآورندهی لیپید، سیگار کشیدن و تغییرات BMI (به جز برای خود (BMI تعدیل
شدهاند.

افزایش در میانگین وزن مردان (7/2-0/2) 4/2 و زنان (6/3-7/1) 7/2 و افزایش در میانگین دور کمر در مردان (4/7 -8/2) 1/5 و زنان (8/2-1/1) 0/2 مشاهده شد که بین گروههای BMI تفاوتی نداشت. افزایش BMI تنها در زنان (6/1-5/0) 1/1 معنیدار بود که گروههای BMI از این نظر
تفاوتی با یکدیگر نداشتند و در مردان تنها افراد لاغر افزایش در BMI داشتند (3/1-3/0) 8/0میانگین WHR در مردان و
زنان تغییر معنیداری نداشت (جداول 1 و 2).

i- Precinorm

ii- Precipath

iii- Leisure time physical activity
v Standard error of mean; SEM iv General Linear Model

/HDL-C
4 مجلهی غدد درونریز و متابولیسم ایران دورهی دهم, شمارهی 1، اردیبهشت 7831

جدول 1 ـ تغییرات شاخصهای تنسنجی در مردان بزرگسال تهرانی طی سالهای 1002 ـ 8991 تا 5-2002 در سه گروه لاغر، دارای اضافه وزن و چاق

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان مختصری از فعالیت صندوق ضمانت صادرات تحت word

یکشنبه 95/8/16 6:3 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رایگان مختصری از فعالیت صندوق ضمانت صادرات تحت word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان مختصری از فعالیت صندوق ضمانت صادرات تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رایگان مختصری از فعالیت صندوق ضمانت صادرات تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان مختصری از فعالیت صندوق ضمانت صادرات تحت word :

صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1352 تأسیس شد. در سال 1358 شورای عالی انقلاب اسلامی، هویت مستقل به این صندوق داد تا این صندوق در کنار سایر فعالیت‌های مرکز توسعه صادرات ایران به فعالیت بپردازد.
این صندوق طی یک دوره 15 ساله فاقد شخصیت حقوقی مستقل بود و جزیی از مرکز توسعه صادرات ایران به حساب می‌آمد ولی از سال 1373 مجدداً فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.
این صندوق دارای یک بخش خدمات فنی است که این بخش خدمات زیر را ارائه می‌کند:
• صدور ضمانت‌نامه عام
• صدور ضمانت‌نامه خاص
• صدور ضمانت‌نامه صادرات خدمات فنی و مهندسی
• صدور ضمانت‌نامه خاص اعتباری ارضی
• صدور ضمانت‌نامه اعبتار بانکی
• صدور ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی
• صدور ضمانت‌نامه گمرکی
• صدور ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری
سایر فعالیت‌های این صندوق عبارتست از: عضویت در اتحادیه‌های بین‌المللی، ایجاد دفتر نمایندگی در بعضی از استان‌ها و...
صندوق ضمانت صادرات، ممالک مختلف را از نظر ریسک سیاسی و اقتصادی درجه‌بندی و گروه‌بندی می‌کند. (از لحاظ ریسک پذیری بالا و پایین با هم مقایسه و درجه بندی می‌شوند).
شرایط قرارداد معمولاً به صورت 2-2 در یک بانک معتبر تنظیم می‌شود. نرخ پایین صادرات شخصی از نکاتی است که تمایل صادرکنندگان را نسبت به همکاری با این صندوق کمتر می‌کند. در ایران هیچ صادرکننده‌ای موظف نیست تا با صندوق ضمانت صادرات همکاری کند؛ ولی با سوبسیدهایی که دولت می‌تواند در این مورد اختصاص دهد افراد زیادی علاقه نشان خواهند داد.
دولت سوبسیدهایی را در سال‌های قبل به این موارد اختصاص داده بود که ابتدا 5% ولی هم اکنون 5/2% است؛ تشویق صادرکنندگان از کارهایی است که این صندوق می‌تواند آن را در سرلوحه کار قرار دهد. این صندوق همچنین شرایط پیمان سپاری و امانت فروشی را تسهیل می‌کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله میراکردن نواسانات بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال محلی د

یکشنبه 95/8/16 6:3 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله میراکردن نواسانات بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال محلی در نیروگاه بادی دوسوتغذیه DFIG تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله میراکردن نواسانات بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال محلی در نیروگاه بادی دوسوتغذیه DFIG تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله میراکردن نواسانات بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال محلی در نیروگاه بادی دوسوتغذیه DFIG تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله میراکردن نواسانات بین ناحیه ای با استفاده از سیگنال محلی در نیروگاه بادی دوسوتغذیه DFIG تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
امروزه نیروگاه های بادی شکل جامعی به خود گرفته اند و روزبه روز درحال گسترش هستند درمیان منابع تجدید پذیرمختلف ثابت شده است که انرژی بادی جنبه های فنی و اقتصادی مطلوبتری را دارا می باشد باافزایش استفاده ازمزارع بادی درسیستم قدرتمشارکت و کنترل مزارع بادی درجهت افزایش میرایی نوسانات سیستم امری مهم به نظر می رسد میرایی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت ازمهمترین عوامل تعیین کننده پایداری سیستم است این مقاله یک کنترل کننده میرایی کمکی برای نیروگاه بادی دارای ژنراتورالقایی دوسوتغذیه را مطرح می کند با استفاده ازاین کنترل کننده و یک سیگنال محلی به عنوان ورودی کنترل کننده میتوان میرایی نوسانات بین ناحیه ای و درنتیجه پایداری سیستم را تاحدی زیادی افزایش داد بااستفاده ازتحلیل های خطی سیستم بهترین مکان برای اضافه شدن کنترل کننده مشخص شده است نتایج تحلیل مدل و شبیه سزی های حوزه زمان نشان میدهد این کنترل کننده به خوبی میتواند میرایی نوسانات بین ناحیه ای را بهبود بخشد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Classification of damage modes in composites by using prin

یکشنبه 95/8/16 6:3 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Classification of damage modes in composites by using principal component analysis تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Classification of damage modes in composites by using principal component analysis تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Classification of damage modes in composites by using principal component analysis تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Classification of damage modes in composites by using principal component analysis تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: 6
چکیده:

This paper focuses on the use of principal component analysis (PCA) to classify different fracture signals from background noises. PCA is a method used to simplify high order data sets to lower dimension for a simpler analysis. Tensile tests carried out on glass fiber reinforced epoxy composites and acoustic emissions recorded from these tests. The aim of this study is to classify the acoustic emission (AE) signal using PCA. To reduce the multi linearity among AE parameters (such as peak amplitude, ring-down count, etc) and extract the significant AE parameters, correlation analysis utilized. The experimental results show the successful separation of experimental fracture mode signals from the background noise.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
   1   2      >